DÜZELTME İLANI

BOZYAZI BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI

 

Bozyazı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,  KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara sözlü sınav yapılarak açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

SNF

KADRO

 UNVANI

KADRO

DERECESİ

ADEDİ

NİTELİĞİ

CİNSİYETİ

KPSS

TÜRÜ

KPSS

PUANI

 

THS

 

Mühendis

 

6

 

1

İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

 

Erkek/ Kadın

 

KPSS P3

 

En az 65

 

THS

 

Tekniker

 

7

 

2

Elektrik,

iklimlendirme-  soğutma programlarından önlisans mezunu olmak

En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

 

 

Erkek /Kadın

 

 

KPSS P93

 

 

En az 60

 

1-BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

    Bozyazı Belediye Başkanlığının boş mühendis ve tekniker kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 

1.1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

       İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

      a)Türk vatandaşı olmak.

      b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

      c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

       ç)Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  

     d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

      e)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

      f)Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

 

1.2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

       a)İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93, KPSS P3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

       b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

       c)Mühendis ve tekniker kadrolarına atanacaklar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

2-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

   Başvuru Sırasında;

   a)İş Talep Formu. Kurumumuz www.bozyazi.bel.tr  internet adresinden temin edilecektir.

   b)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.

   c)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

      (Aslı ibraz edilmek   kaydıyla suretleri  belediyemizce tasdik edilebilir.)

   d)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

       (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri  belediyemizce tasdik edilebilir.)

   e)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

   f)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

   g)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı.

   h)İki adet  fotoğraf. (1 adeti forma yapıştırılacak.)

   ı)Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

      (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

 

 3-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

     Adaylar sözlü sınava katılabilmek için:

     Adaylar, www.bozyazi.bel.tr internet adresi üzerinden veya belediyemizden iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan  başvuru belgeleri ile birlikte 04/01/2019 dan 08/01/2019 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında)  müracaatlarını yapabileceklerdir.

        Başvurular,  Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:16 adresindeki Bozyazı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü  posta yolu ile  yapılacaktır.

         Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate  alınmayacaktır.

 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

    Başvurusu Kabul Edilenlerin  İlanı:

         T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

        Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılır.

       Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile 11/01/2019 tarihinde belediyemiz www.bozyazi.bel.tr adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.

        Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “ Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.     

        Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

5-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONUSU:

    5.1- Sınav Yeri ve Zamanı

Memur alımı sınavı için 17/01/2019  günü  saat 09.00’da başlamak üzere Bozyazı Belediyesi Meclis Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediyemizce başvurular KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı aday sınava çağırılacaktır.

 

 

 5.2-Sınav Konuları:

   -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

   -Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

   -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

   -Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

6-SINAV DEĞERLENDİRME -SONUÇLARA İTİRAZ:

    Değerlendirme,

    -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puan),

    - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (15 puan),

    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  (15 puan),

    -Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında (15 puan),

    -Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi (40 puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet  sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

           Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 gün içinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

           İlan olunur.

           BOZYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI