BOZYAZI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

BOZYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait  aşağıda nitelikleri belirtilen arazi ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre açık teklif usulü (Arttırma) ile satılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen Bedel (TL)

KDV den istisnadır

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarih/Saati

Karaisalı

129

8

8 977,68

538.660,80

16.159,82.

14.07.2016/15:00

 

2-İhale;  14/07/2016 Salı günü, saat 15:00’de Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 adresinde, Belediye Meclis salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-Taşınmaz satış   ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri  Müdürlüğünde incelenebilir, 100,00TL bedelle satın alınabilir.

 İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesinin satın alınması şarttır.

4-Geçici teminat muhammen bedelin en az  %3 oranındadır.

5- İhaleye katılacaklardan  istenen belgeler;

  İsteklilerin gerçek kişi olması halinde;

a)Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiyede tebligat için adres göstermesi,

b)Kimlik fotokopisi

c)Gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

d)Geçici teminatı yatırmış olması.

e)İlanda belirtilen saate kadar evrakların komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekir.

f)Doküman satın alındığına dair belge.

g)Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi.      

İsteklilerin tüzel kişi olması halinde;

a)Türkiyede tebligat için adres göstermesi,

b)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c)Geçici teminatı yatırmış olması.

d)İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı olarak sözleşme  vermesi

e)Ticaret ve /veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

g)İlanda belirtilen saate kadar ihale evraklarını komisyon başkanlığına teslim etmesi  gerekir. 

h)Doküman satın alındığına dair belge.

ı)Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi.   

6-Taşınmazların ihalesine  teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen evrakları   14/07/2016 Perşembe günü saat 14:30’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta, kargo, telgrafla veya ınternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

7-İhale kararı 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak  ya da iptal edilecektir.

8-İhale üzerinde kalan, ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale  bedelini ödeyecektir.  Ödemediği takdirde  ihale iptal edilir,  geçici teminat idareye irat olarak kaydedilir.

9- Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak          belediyemiz veznesine veya belediyenin T. C Ziraat Bankası Bozyazı  Şubesindeki  33565975-5003 nolu hesabına ödenecektir.

10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde TC. Anamur Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-İdare,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur

 

T.C.

BOZYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

 İHALENİN KONUSU, GAYRİMENKULUN BULUNDUĞU YER, NİTELİĞİ:

 MADDE 1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz,  tahmin edilen bedel üzerinden 2886   Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine gereğince Açık Teklif usulü (Artırma) ile satışı yapılacaktır.

                                                       

İHALE KONUSU TAŞINMAZ MALIN NİTELİKLERİ:

TAPU KAYDI                                 :

İlçesi                   :Bozyazı

Mahallesi            :Karaisalı

Mevkii                 :Kısalı

Ada No               :129

Parsel No             :8

Yüz Ölçümü        :8 977,68m²

 

İHALENİN NEREDE VE HANGİ TARİHTE YAPILACAĞI:

MADDE 2-İhale 14/07/2016 Perşembe  günü, saat 15:00’de, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 16 adresinde, belediye hizmet     binasında, meclis salonunda, encümen huzurunda yapılacaktır.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

MADDE 3-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

5- İhaleye katılacaklardan  istenen belgeler;

  İsteklilerin gerçek kişi olması halinde;

a)Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

b)Kimlik Fotokopisi

b)Gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

c)Geçici teminatı yatırmış olması.

d)İlanda belirtilen saate kadar evrakların komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekir.

e)Doküman satın alındığına dair belge.

f)Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi.      

İsteklilerin tüzel kişi olması halinde;

a)Türkiye de tebligat için adres göstermesi,

b)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c)Geçici teminatı yatırmış olması.

d)İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı olarak sözleşme vermesi

e)Ticaret ve /veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

g)İlanda belirtilen saate kadar ihale evraklarını komisyon başkanlığına teslim etmesi gerekir. 

h)Doküman satın alındığına dair belge.

ı)Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi.   

 

İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR:

MADDE 4- 2886 Sayılı Kanunun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

Bu yasaya rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici ve ek teminat, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL:

MADDE 5- İhale konusu gayrimenkulün tahmin edilen bedeli 538.660,80 TL. (beşyüzotuzsekizmilyonaltıyüzaltmışbinlira seksenkuruş ) dir.

 

(1)

 

 

 

UYGUN BEDELİN TESPİTİ:

MADDE 6-Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

MADDE 7-)Geçici teminat, tahmin edilen bedelin en az % 3’ ü kadardır. Geçici teminat miktarı 16.159,82TL.

A-Geçici Veya Kesin Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler;

1)Tedavüldeki Türk parası,

2)Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,                                                                                         -

B-Teminatların Teslim Yeri;

Banka teminat mektupları dışındaki teminatlar, istekliler tarafından, Belediyenin T. C. Ziraat Bankası Bozyazı                       Şubesindeki  33565975-5003 nolu hesabınayatırılarak, dekontun teklif dosyasında olması gerekmektedir.

C-İhale üzerinde kalan kişinin  teminat mektupları ihaleden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir. Üzerinde ihale kalmayanların teminatları geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

 

 

 

TESLİM ALMA, TESLİM ETME, ŞEKİL VE ŞARTLARI:

MADDE 8-İhale üzerinde kalan istekli tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelini peşin olarak ödeyecek, gayrimenkulün tapusunu devralarak adına tescilini sağlayacaktır.  İhale bedeli ve tapu devir işleminin yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla tapu devir giderleri istekliye aittir.

 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

MADDE 9-İlanda belirtilen ihale saati gelince komisyon başkanı isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. İhaleye katılamayacakların belge ve teminatları geri verilir                    ve ihale yerinden çıkartılır. İhaleye girebileceklere önce şartname imzalatılır sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait arttırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahibine imzalatılır. İlk teklifler bu şekilde alındıktan sonra  istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam eder. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihale arttırma  kağıdına yazılır ve imza altına alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler ihale yerinden çıkarılır ve bunlar yeniden teklifte bulunamazlar. Tekliflerin yapıldığı sırada artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif vermezler.

Teklifler verildikten sonra 2886 sayılı kanunda yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilemez.

 

           İDARENİN YETKİSİ:

MADDE 10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tespitte serbesttir.

 

İHALENİN ONAYI:

MADDE 11-İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır. Mektubun tebellüğ tarihinin bilinmemesi halinde ihale kararının postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde durum istekliye aynı şekilde bildirilecektir.

 

 

(2)

 

 

YASAK VE CEZALAR:

MADDE 12-İhalelerde,

a) Hile, desise, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b)Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabetini kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak.

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.

 

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

MADDE 13-Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Anamur Mahkemeleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda çözümlenir.

DİĞED HUSUSLAR

MADDE 14-  “Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallar aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

 

                                                                 

Taahhüt Eden veya Vekili

 

İmzası : …………………………………………………..

 

Adı-Soyadı : …………………………………………………..

Görevi : …………………………………………………..

Yasal Adresi : …………………………………………………..

………………………….……………..…………..

Tarih : ……………..

 

( İşbu şartname 3 (üç) sayfa ve 14 (ondört) maddeden ibarettir. )

 

 

 

 

İHALEYİ DÜZENLEYEN BİRİM AMİRİ                                                                    İTA AMİRİ

                    Kubilay GİRGEÇ                                                                                              Mehmet BALLI

            İmar ve Şehircilik Müdürü                                                                                       Belediye Başkanı                                                      

                                                                                              

 

         Ek: Teklif Mektubu Örneği

                                       

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

 

 

TEKLİF MEKTUBU

     

TEKLİFTE BULUNANIN:

 

ADI – SOYADI : ………………………………………………

 

TİCARİ ÜNVANI : …………………………………………………………………………………….

 

YASAL ADRESİ : …………………………………………………………………………………….

 

TELEFON NO. : ……………………………….

FAX NO. : …………………………………

 

 

Cinsi                                      : ARAZİ

 

İhale Çıkış Bedeli                 :538.660,80 ¨ (beşyüzotuzsekizbinaltıyüzaltmıştürklirasıseksenkrş.)

Geçici Teminat Bedeli         :16.159,82 ¨ (onaltıbinyüzellidokuztürkliraseksenikikuruş)

 

TEKLİF EDİLEN BEDEL::…………………………

 

(Yalnız:……………………………………………………………...........)

 

Açıklama

14/07/2016 tarihinde saat 15.00'de 2886 sayılı Devlet ihale kanunu hükümlerine göre satılacak olan, Bozyazı Belediyesine ait yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen gayrimenkul için verdiğim teklifi kabul ettiğimi,  şartname ve eklerini okuyup kabul ettiğimi imza ve beyan ederim.

 

 

YASAL TEMSİLCİSİNİN

 

İmzası : ………………………

Adı – Soyadı : ………………………